ساختمان گلخانه

:

تولید گل شاخه بریده ژربرا درگلخانه های فلزی با پوشش پلی اتیلن یا پلی کربنات ویا شیشه

 

با سیستم کشت هیدرو پونیک صورت می گیرد

. برای ایجاد یک واحد اقتصادی جهت تولید

m

تجاری این محصول حداقل مساحت زیرکشت 2

2000

درنظر گرفته می شود، که

بخاطرصرفه جویی درهزینه ها می توان سازه را به صورت چند قلو احداث نمود

.

نکته

: ارتفاع تاج قوس سقف ازکف گلخانه 6 4 متروحداکثرطول گلخانه 50 مترمی باشد،

علت این امرآن است که هوای داغ وآلوده درفضای سقف گلخانه جمع شده و از تماس آن با

 

بوته ها وآسیب دیدن تولید جلوگیری گردد

. از طرفی درطول 50 متر، تهویه گلخانه به

سهولت صورت می گیرد ولی درصورت افزایش این طول لازم است که سیستم تهویه به

 

صورت کناری تعبیه گردد

. ( تهویه ازدیواره های جانبی گلخانه ) .

نکته

: دراحداث گلخانه باید طول گلخانه به صورت کمی مایل درامتداد جهت بادغالب منطقه باشد .

تجهیزات

:

1

سیستم تهویه : سیستم تهویه درگلخانه ژربرا بصورت دریچه های سقفی وهواکشهای

محیط

CO وتنظیم 2 ( RH ) 65 جهت کاهش رطوبت نسبی هوا × 85 ویا 65 ×85

درنظرگرفته می شود

.

2

سیستم سرمایش ( کاهش دما) : برای کاهش دما درگلخانه ژربرا می توان از وسایل زیر بهره جست .

الف کولر آبی

( به تعداد مورد نیاز )

ضخامت پد باید

10 سانتی متردرنظر گرفته شود ) ) Fan و Pad ب سیستم

Shading

ج پرده های

د پاشش آب روی سطح خارجی

( سقف ) گلخانه که توسط لوله ای که برروی آن

آبپاشهای بارانی نصب شده وبرروی مرتفع ترین نقطه قوس تاج

( دربیرون گلخانه ) قرارگرفته

انجام می شود

.

3

سیستم گرمایش ( افزایش دما ) : برای افزایش دما درگلخانه می توان از وسایل گرمایش

مختلفی بهره جست

.

الف دیگهای بخار

: بطورمثال یک دیگ بخار ( بویلر) 2میلیون کیلوکالری برای ایجاد گرما

5000

مناسب می باشد . البته این سیستم بیشتر برای m دریک گلخانه ای به مساحت حدود 2

گلخانه های شیشه ای بکار می رود وسیستمی گرانقیمت محسوب می گردد ولی بهرحال

 

درگلخانه های کشور بکارگرفته می شود

.

ب بخاریهای ساده گاز سوز

: که برای هر 2

500

مساحت گلخانه سه عدد ازاین بخاریها m

کفایت می کند

. ( مطابق شکل، به نحوه قرارگیری لوله های بخاری توجه فرمایید)

70

می باشد. بخاطرامکان × ج هواساز : که ترکیبی از مشعل + کوره دو جداره + فن دمنده 70

بروزگازگرفتگی دربوته های ژربرا استفاده از این سیستم توصیه نمی گردد ودر صورت استفاده

 

محل قرارگیری آن باید دربیرون از فضای تولید ودراتاقکی مجزا ولی چسبیده به گلخانه باشد

.

4

سیستم هیدروپونیک : برای استقرار این سیستم درگلخانه تولید ژربرا نیاز به موارد زیر می باشد :

عملیات برداشت تا فروش

( بازار رسانی ) نباید بیشتراز 24 ساعت طول بکشد و نحوه فروش این

محصول دربازارهای گل داخل کشور بنابر اذعان تولید کنندگان بصورت نقدی می باشد

.

1

از کف ، m الف فریم بندی یا قاب بندی سطح گلخانه بوسیله تسمه های فلزی به ارتفاع

جهت استقرار گلدانهای ژربرا

 

1

lit/h ب سیستم آبیاری قطره ای با دریپرهای

ج احداث یک اتاقک جهت نصب

:

فیلتر دیسکی

III پمپ II مخزن یا تانک محلول غذایی I

5

اتاقک انبارجهت انبارنمودن کودهای شیمیایی مورد استفاده درتهیه محلول غذایی

(

Stock ) وفرمولاسیون محلولهای غذایی

(

Pre Cooling ) 6 سالن بسته بندی وارسال محصول به بازار: عملیات پیش سرد کردن

نیزدر همین سالن صورت می پذیرد

.

تهیه بسترکشت هیدروپونیک ژربرا

:

C

. E . C بسترمورد استفاده درتولید این محصول فاقد هرگونه مواد غذایی بوده ولی دارای

بالایی می باشد

( ظرفیت تبادل کاتیونی ) وبه عنوان محل استقرارو تثبیت سیستم ریشه ای گیاه

عمل می نماید

. ترکیب مورد استفادهدربستر شامل مخلوط 30 % پرلیت + 70 % پیت یا

کوکوپیت

+ مقداری پوکه معدنی جهت مخلوط نمودن باترکیب فوق وایجاد لایه زهکشی

کف گلدانها ، می باشد

.

کاشت

:

برای شروع کارابتدا گلدانها را بامواد بستری

( دربالا ذکر شده ) پرنموده و سپس درقابهای

(

فریم ) نصب شده درطول گلخانه قرارمی دهیم ( مطابق شکل) . پس ازجایگذاری

4

خریداری شده از یک کمپانی معتبر را که درگلدانهای cm گلدانها ، نشاء ژربرای

شانه تخم مرغی می

 

باشند به صورت

 

تک تک درآورده و

 

درهرگلدان یک

 

نشاء می کاریم و در

 

پایان کاشت اقدام

 

به اولین آبیاری

 

(

محلول دهی ) می نماییم

سیستم آبیاری، قطره ای می باشد به نحوی که از وسط هرقاب یک

 

16

پلی اتیلنی رد شده وبرای هرگلدان یک لوله ماکارونی mm لوله

16

نصب شده ( انشعاب mm تغذیه کننده که بر روی لوله لترال

1

یا 2 قرار گرفته ، Lit /h یافته ) ودرانتهای آن یک عدد دریپر

اختصاص می یابد

. ( مطابق شرح روی شکل وعکس ) سیستم آبیاری می تواند دستی و یا

اتوماتیک

( شامل کنترلروشیرهای برقی ) باشد.

ساخت محلول

:

برای ساخت محلول وکاشت نشاء ها قبل ازهرچیز لازم است که کیفیت آب مورد استفاده

 

وعناصروترکیبات موجود تعیین گردد

. ( آزمایش تعیین EC و PH آزمایش شده ومیزان

کیفیت آب درآزمایشگاههای آب وخاک انجام می گیرد

) سپس براساس داده های حاصل

آب

PH ومیزان کمبود عناصرضروری درآب اقدام به تهیه محلول غذایی نموده بطوریکه

درحد تقریباً خنثی حفظ گردد

. درتهیه محلول باید ازکودهای شیمیایی با مارکهای

معتبراستفاده نمود

.

مجاز آب برای ساخت محلول غذایی درکشت گل های شاخه بریده به صورت

EC : نکته

میلی موس

) می باشد. ) EC <1 / 5 mhos هیدروپونیک

بطور مثال دریک گلخانه تولید ژربرا پس از آزمایش کیفیت آب ، میزان ترکیبات شیمیایی

 

0/9

مشخص شد از ترکیب زیر mhos برابر با EC موجود درآب تعیین گردید ومیزان

برای ساخت محلول غذایی بهره جسته اند

.

استفاده می گردد

. ( Base ) نکته : کود شیمیایی کمیرا یا کریستالون به عنوان کود پایه

ازسایرکودهای میکرو برای تکمیل نیازغذایی گیاه به عنوان افزودنی به کود پایه استفاده می گردد

.

استفاده از ترازو برای تعیین میزان دقیق کودهایی که باید به حجم معینی ازآب اضافه گردند

.

4000

آب : Lit ساخت محلول برای حجم

4

kg : کود کمیرا 20 6 19 و 34 12 12

نکته

: یک روز 20 6 19 را به عنوان پایه کودی استفاده می کنیم وروز بعد 34 12 12

150 )

کود آهن + gr )* + 200 ) نیترات آمونیم gr)** را، و این کار متناوباً تکرار می شود

Ca (NO3

) 2( 2/5kg ) + MgSO4 ( 200 gr ) + K2 SO4 (100gr )

*

آهن به صورت شلات از پاییز تا آخر زمستان مصرف می گردد وپس ازآن مصرف آن

درمحلول قطع می شود

.

**

از نیترات آمونیوم درصورت کوتاه شده ساقه گل به صورت یک روز درمیان استفاده می

شود ، درغیراین صورت مورد مصرف واقع نمی گردد

.

درساخت محلول پس از توزین مقادیرمورد نیازکود، آنها را درحجم کمی از آب ولرم حل

 

کرده و پس از آن به مخزن اصلی که دراتاقک تأسیسات می باشد منتقل کرده ودرمخزن به

 

حجم می رسانند

.

باید درنظرداشت که درفصول سرد سال باید مقداری آب گرم به محلول اضافه نمود تا دمای

 

آن برابربا دمای محیط گلخانه گردد تا از ایجاد شوک به گیاه وآسیب ریشه ها جلو گیری گردد

.

CC

هربوته ژربرا درطول روز به

500

محلول نیاز دارد که این مقداردرتابستان در 4 وعده

ودرزمستان در

3 وعده داده می شود .

محلول پس ازپمپ شدن ازمخزن ابتدا وارد فیلتردیسکی شده و سپس درلوله های اصلی و

 

فرعی آبیاری قطره ای جریان می یابد

.

/ 0 نظر / 27 بازدید