کیوی

فهرست

مقدمه. 2

ترکیبات مختلف در مبوه کیوی( گرم در صد گرم). 3

گیاهشناسی کیوی:. 3

شرایط آب وهوایی:. 3

تاریخچه و اهمیت اقتصادی محصول کیوی. 4

سابقه کشت کیوی در جهان . 4

سابقه کشت کیوی در ایران :. 4

اهمیت اقتصادی باغات کیوی. 5

وضعیت تولید محصول کیوی در ایران :. 6

مناطق مستعد کشت در کشور :. 6

پراکنش و سطح زیرکشت، تولید و عملکرد محصول کیوی :. 6

سطح زیرکشت،میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال زراعی1387. 7

سیمای کلی باغات کیوی. 7

درجه بندی فنی باغات کیوی. 7

پایه های درخت کیوی :7

ارقام کیوی فروت موجود :. 8

ارقام نر. 8

ارقام ماده :. 8

نظامهای بهرهبرداری رایج باغات میوه کیوی:. 10

سطوح مکانیزاسیون باغات میوه کیوی:. 10

وضعیت تغذیه باغات کیوی. 10

میزان جذب سالیانه عناصر در یک باغ کیوی با تولید 25 تن درهکتار. 11

آبیاری و روشهای مرسوم آن :. 12

مقدار آب خالص مورد نیاز و نیاز خالص آب آبیاری(بدون احتساب راندمان ) در مناطق عمده کشت کیوی در ایران. 12

آفات، بیماریها و علفهای هرز :. 13

عمده ترین آفات و بیماریهای شایع درباغات کیوی ایران عبارتند از :  14

برداشت محصول کیوی :. 14

مسائل بعد از برداشت. 15

شستشو و ضدعفونی :. 15

درجه بندی و بسته بندی. 15

حمل ونقل میوه. 15

/ 0 نظر / 302 بازدید