گلهای آپارتمانی

افراد خوش ذوق و سلیقه هر فضایی رامی توانند به بهترین نحو زینت دهند . چه این فضا خانه ای با وسعت یک هکتار باشد چهآپارتمان نقلی در مرکز شهر داشتن آپارتمان سبز و پر گل، علاوه براینکه به زیباییشناسی خانه کمک می کند تاثیر مثبتی در روح و روان فرد به جای می گذارد

گل های آپارتمانی همان قدر که زیباهستند ، به مراقبت خاص نیاز دارند .گیاهان همیشه سبز در شرایط و درجه حرارت اتاق بهخوبی پرورش می یابند و چنانچه از آنها مواظبت شود ، برگ هایشان همیشه شاداب و خرم وبراق، و زینت بخش محیط زندگی شما خواهد بود .گیاه گلدار خانگی احتیاج به مراقبتبیشتری دارد و در شرایط اتاق و ساختمان به خوبی دوام نمی آورد. مادام که گل دارد ، بسیار زیباست و پس از اتمام گل و دورهاستراحت، به آب کمتر و حرارت ۱۵-۱۲ درجه احتیاج دارد . بسیاری از گل ها در هرشرایطی پرورش می یابند و با تغییرات درجه حرارت و رطوبت و کمبود کود و آب، مقاومتخوبی از خود نشان مید هند .

اینگیاهان را گیاهان فولادی نام نهاده اند. اما برخی نیز وجود د ارند که بسیار حساسبوده و احتیاج به مراقبت دائم دارند . اکثر مردم گلدان ها را در اتاق نشیمن یاپذیرایی نگهداری می کنند . باید توجه داشت که انتخاب محل گلدان، نباید مانعی برایبازی کودکان و یا استراحت دیگران باشد .

در حقیقت، گلدان نباید یک جسم دست و پاگیر باشد . بعضی ازگیاهان به گرمای زیاد در فصل زمستان و بعضی دیگر به هوای خشک داخل آپارتمان حساسیتد ارند .

بهترین راه برای نگهداری اینگونه گل ها، استفاده از گلدانهای شیشه ای به نام باغ شیشه است که هم رطوبت کافی دارد و هم درجه حرارت محیط آنبرای پرورش گیاه کافی است. نیمی از خانم های خانه دار گلهای آپارتمانی را درآشپزخانه نگهداری می کنند . باید سعی کرد از گلدان های کوچک کم رشد مانند پریمولا وکاکتوس استفاده شود . یک سینی شن ریزی شده که محتوی انواع گل های مناسب باشد ، نزدیک پنجره، زیبایی خاصی به محیط دلچسب آشپزخانه میدهد

از آنجایی که میزان رطوبت هوای آشپزخانه به علت وجود آبجوش یا دیگ زود پز از سایر اتاق های خانه بیشتر است، بنابراین پرورش گل های رطوبتدوست د ر آشپزخانه ترجیح داد ه میشود .عده دیگری از مردم گلدان ها را در هال و راهپله ها قرار میدهند ، چنانچه د کوراسیون مناسب برای قرار دادن گلدان ها پیش بینیشود ، میتوان منظره بسیار زیبایی را ایجاد کرد. زیبایی هال خاطره بسیار دلپذیری را در بیننده ایجاد میکند ، از آنجایی که گلدان ها همیشه در دسترس است، رسیدگی به آنها بسیار آسان است

گیاهانی که در هال پرورش داده میشوند ، باید از گروه گیاهان زود رشد باشند که در مقابل نور کم و سایر شرایط نامساعدمانند کوران هوا، کمبود رطوبت و غیره مقاوم باشند ، در غیر این صورت در مدت کوتاهیزرد و خشک می شوند و منظره نامناسبی به هال میدهند.

بعضی گلهای خود را در اتاق ناهارخوری نگهداری میکنند . گلهایی در اتاق ناهارخوری نگهداری می شوند که شاخ و برگ آنها زیاد رشد نکرده و فضایاتاق را اشغال نکند و ترجیح داده می شود از گلهای سایه دوست انتخاب شود . گلد ان هارا در محلی از اتاق قرار میدهند که دسترسی برای آب دادن به آن آسان باشد و باید حتیالمقدور دورنمای گلد ان ها زیبایی خاصی به محیط ناهارخوری ببخشد. در نگهداری گیاهانخانگی نکته هایی وجود دارد که رعایت آنها تاثیر ویژه ای بر رشد گیاهان خواهد د اشت

ریشه به همان نسبت که به آب احتیاجد ارد ، به هوا هم نیازمند است. اگر پایبوته همیشه خیس و پرآب باشد ، این بدان معناست که عمر ریشه به آخر رسیده، بنابراینمقدار آب و فاصله آبیاری بسیار مهم است

هر گیاه احتیاج به یک دوره استراحت دارد ، و اگر اینپدیده طبیعی را از او دریغ کنید ، در فصل بعد گیاهی بیمار و ضعیف خواهد شد. بعضی ازگیاهان در فصل زمستان به حال خواب و استراحت در می آیند و بعضی دیگر در فصلتابستان. لازم است در فصل استراحت مقد ار آب و کود آن را به یک پنجم معمول کاهشداده و حتی المقدور محیط آن را به محیط طبیعت نزدیکتر کرد

همچنین سایر عوامل که در دوره استراحت گیاه سرنوشت سازاست، مورد توجه قرار گیرد. بخاری و رادیاتورموجب خشک شدن هوای محیط و کاهش رطوبت هوا می شود ، به حدی که رطوبت داخل ساختمان ازیک سوم میزان لازم هم پایین تر میرود. بنابراین باید امکانات تامین این کمبود رطوبت را فراهمکرد

فیکوس، بنجامین و نخل مردابیا پنجه کلاغی از پرطرفدارترین گیاهان خانگی هستند. نیاز های این گیاهان به نور، آبو نوع خاک را بررسی می کنیم.

فیکوسبه نور کامل نیاز دارد ولی باید از تماس مستقیم با نور خورشید دور بماند . به خشکیمقاوم است و آب زیاد به آن آسیب می رساند . آبیاری هفته ای دو بار در تابستان و یکبار در زمستان برای فیکوس مناسب ترین نوع آبیاری است. بهترین خاک، نیز خاک لوم استکه از مخلوط برگ پوسیده و کود حیوانی و خاک رس تهیه می شود

بنجامین به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانینیازمند است، اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند . معمولا بهترین نور حالتی استکه گلد ان د ر زیر سایبان جنوبی طوری قرار گیرد که آفتاب به گلد ان گیاه برسد امابه برگ های گیاه آفتاب نتابد و برگ ها د ر سایه نور کامل باشند . آبیاری بنجامیننیاز به توجه خاصی د ارد

در بیندو آبیاری به خاک دست بزنید ، اگر خشک بود ، دوباره آبیاری کنید ، در غیر این صورتاز این کار صرف نظر کنیــد . معـــمولا در خــانه ها به دلــیل بی توجهی به اینمسأله گیاه از بین میرود . خاک برگ یا خاک لوم مناسب ترین خاک برای بنجامین است.

نخل مرداب به آفتاب کامل نیاز د اردالبته در نیم سایه ای که نور داشته باشد هم رشد می کند . در بهار و تابستان بیشتراز فصول دیگر به آب نیاز دارد و لازم است روزی یک بار آبیاری شود

نخل مرداب از حساس ترین گیاهانآپارتمانی است. پس از ۴،۳ بار آبیاری گیاه را با کود مایع تقویت کرده و ساقه هایقهوه ای را قطع کنید. در زمستان ریشه ها را در خاک نگهدارید یا گیاه را به درونساختمان ببرید.

 

/ 0 نظر / 53 بازدید