گل مریم

- مراحل رشد و نمو جنسی

- اثر عوامل داخلی بر تشکیل جوانه گل

- اثر عوامل خارجی

- مشکلات اصلی تحقیق

(3)                    تولید پیاز

- اهداف و روش‌ها

- نیازهای زراعی

- نیازهای کاشت تا برداشت

- ذخیره پس از برداشت و نیازهای حمل و نقل

(4)                    کنترل گلدهی

- جنبه‌های عمومی

- تسریع در گلدهی

- آماده‌سازی محصول پس از دوره گلخانه‌ای و بازاریابی

(5)                    بررسی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

 هاب

- مواد شیمیایی

- تنظیم کننده‌های رشد

- سیستم‌های آنزیمی

(6)      منابع

(1)        جنبه‌های عمومی:

 

 

- طبقه‌بندی و خصوصیات گیاه‌شناسی و توزیع:

پولی‌یانتیس متعلق هب زیر رده تک لپه‌ایهاست، باکر آنرا در خانواده آماریلداسه وزیر راستة آگاوه قرار داد و هاکینسون این جنس را در خانواده آکاواسه قرار داد. بررسی‌های سیتولوژیکی این طبقه‌بندی را تأکید کرده است. در حال حاضر هر دو طبقه‌بندی در منابع موجود است.

گل مریم از مکزیک منشاء گرفته و از آنجا به اروپا رسیده. اما چگونگی و زمان رسیدن آن به اطراف هند، سریلانکا و جاهای دیگر در مشرق زمین، هنوز ناشناخته است. رز 12 گونه‌ وحشی در مکزیک را که 9 تای آنها گل سفید دارند توصیف کرد.

نام پولی‌یانتیس از پولیس به معنی سفید و آنتوسی به معنی گل مشتق شده است بیشترین تحقیقات به عمل آمده در این جنس روی پولی‌یانتیس تیوبروسا انجام شده و این تنها گونه‌ای است که با طور متداول در حال کشت و تولید است. این گلها سفید و معطر هستند و طول سنبله آنها ممکن است به 90 سانتی‌متر برسد.

در هر سنبله می‌توان تا 30 گل وجود داشته باشد و طول گل آذین آن از 14 تا 38 سانتی‌متر متفاوت است که به اندازة ریزوم غده‌ای مورد استفاده بستگی دارد. گل‌ها جفت جفت هستند و با سمت پایین خم شده‌اند. پوشش گل لوله‌ای و در بخش بالا باز شده است (قطر دهانة فوقانی تا 5 سانتی‌متر می‌رسد) دارای 6 پرچم روی پوشش گل بوده و ساکها از بخش میانی با هم پیوسته‌اند تخمدان حفره‌ای و دارای تعداد زیادی تخمک است. پوشش گل در حلقه‌های 3 تایی است. برگهایی که در قاعده گل هستند. دارای پهنای مختلف 2-1 سانتی‌متری باشند و طول برگها ممکن است تا 60 سانتی‌متر برسد برگها به صورت غلاف مانند، گل‌را در برگرفته‌اند.

تیوبروز به طوری که به وسیلة رز توصیف شده، یک ریزوم غده‌ای است. در حالی که باکر آن را یک ریشه ذخیره‌ای نامید که از پیازهای جدید جانبی به طور سالانه توسعه می‌یابند اما در عمل برای مریمها از اصلاح پیاز استفاده می‌شود.

- تولید جهانی :

تنها اطلاعات موجود مربوط به سطح تولید در فلسطین اشغالی است در سال‌های 88-1987، آنها 5 هکتار سطح زیر کشت داشتند. در فرانسه و ایتالیا کولیتواریرل متداول است که به عنوان گل شاخه‌ای و صادراتی از آن استفاده می‌شود، در هند کولیتوارهای سینگل، دابل، و سی‌دابل تولید می‌شوند.

- سیستمهای تکثیر:

از نظر تجاری، 3 سیستم تکثیری وجود دارد. سیستمهای تولید طبیعی شامل استفاده از پاجوش و بذر است پاجوش‌ها همان پیازچه‌های مربوط به پیاز اصلی هستند و تعداد آنها به محیط کشت پیاز بستگی دارد در شرایط نیمه گرمسیری از هر گیاه 15 تا 20 پیاز و پیازچه تولید می‌شود، با این حال عملکرد پیازچه‌ها تحت تأثیر زمان کاشت، فاصلة گیاه، عمق کاشت. مواد تنظیم‌کننده رشد و میزان فراهم بودن آب مناسب قرار می‌گیرد.

پلی‌آنتیس به وسیله بذر نیز می‌تواند تکثیر شود گرچه فروم سینگل از پلی‌آنتیس توبرسا، بارورتر است، فرم دابل آن عقیم می‌باشد.

در سال‌های اخیر یک سیستم آزمایشگاهی برای تکثیر توسعه یافته است برای تکثیر از تقسیم پیاز نیز استفاده می‌شود و این کار دارای شکل‌هایی مختلف از پیازهای نصف شده تا پیازهایی که به 9 تا 12 قطعه تقسیم شده‌اند می‌باشد. در روش اخیر می‌توان تعداد گیاهان تولید شده از یک پیاز را به 800 عدد رساند. درجه حرارت رشد 23 تا 27 درجه سانتی‌گراد است و از نور فلورسنت حدوداً 3500 لوکس، به طور مداوم می‌توان استفاده کرد. از قطعات ساقه و فلس نیز استفاده می‌شود. اما به ندرت تولید گیاهچه می‌کنند یک درجه حرارت رشد 20 تا 24 درجه ساتیگراد شدت روشنایی معادل 2000 لوکس نیاز دارد مواد اصلی رشد، محلول‌های غذایی موراشیگ و اسکوک 1962 با اضافه تنظیم‌کننده‌های رشد، ویتامین و غیره می‌باشند.

- اصلاح نباتات، اهداف و مشکلات:

اهداف اصلاحی برای هیبریراسیون گلهای مریم غدّه‌ای تولید هیبریدهای باغی، توسعه بیشتر رنگها، عطر و سهولت کشت است در حال حاضر فقط «سینگل» و «پیرل» درسطح وسیع کشت می‌شوند. تقریباً همه گونه‌های پلی‌آنتیس به استثنای نوع دابل‌های منشاء گرفته از پلی‌آنتیس توبرسا بارور هستند داخل کولتیوارهای سینگل و دابل نیز خود ناسازگاری اتفاق می‌افتد. از نوع سینگل اغلب با عنوان والد تولید کننده گرده استفاده می‌شود زیرا تلاقی برگشتن نتیجه بخش نبود تعدادی از نشاهای تولید شده‌ای که مشاهده شده و احتمال اصلاح آن داده می‌شود نیز دارای گلهای کوچکتر از والدینشان بودند.

جوشی و نپتولا تعداد کروموزمها را در 5 جفت بزرگ و 25 جفت کوچک، 30=n گروه‌بندی کردند. سچیوا و لانتری از 3 گونه سینگل بارور با 30=n کروموزم استفاده کردند. کرومزومها را در 4 گروه قرار دادند یعنی 5 جفت بزرگ، 4 جفت متوسط، 7 جفت متوسط کوچک و 14 جفت کوچک. آنها حدس زدند که فرم‌های دابل از فرم سینگل به وسیلة کاهش 5 جفت از کوچکترین کروموزومها مشتق شده‌اند. و احتمال داده می‌شود از تقسیم سلولی غیرطبیعی میتوز یا تقسیم میوز که به طور اتفاقی واقع شده‌اند به وجود آمده باشند.

از موتاسیون در بهبود گونه‌های تیو بروز استفاده شده است. موتاسیون در برگها اتفاق می‌افتد. آنها تغییراتی را در اندازة گل ایجاد کردند و بعضی از آنها باعث افزایش تعداد گل در سنبله شدند.

(2) رشد و نمو و گلدهی:

- مراحلرشد و نمو جنس:

پیازچه‌های گل مریم برای افزایش پیازهای بارور وتجاری نیاز به چرخة رشد 2 تا 3 ساله دارند پیازهایی که محیط کمتر از 4 سانتی‌متر دارند، اولین فصل می‌توانند 5/6 تا 7 سانتیمتر رشد داشته باشند و در دومین سال این پیازها می‌توانند بیش از 11 سانتی‌متر رشد کنند به طوری که در ذیل اشاره شده، حداقل اندازه برای گلدهی، 5/6 تا 7 سانتی‌متر است، بنابراین همة پیازها در سال سوم به حدی رسیده‌اند که گلدهی داشته باشند.

- اثر عوامل داخلی بر تشکیل جوانة گل:

حداقل اندازة محیط پیاز برای گلدهی 5/6 تا 7 سانتی‌متر است پیازها با محیط 3 تا 6 سانتی‌متر دارای یک بخش انتهایی با قطر تقریبی 150 میکرومتر و ارتفاع 100-80 میکرومتر می‌باشند بخش انتهایی با وسیلة 3 تا 4 لایه غلاف برگی حفاظت می‌شود. در مرحلة انتقال، یعنی تغییر جوانة رویشی با جوانة زایشی، اندازة بخش انتهایی به 400-300 میکرومتر قطر می‌رسد در مرحله زایشی بخش انتهایی در قاعده حداقل 600 تا 800 میکرومتر قطر داشته و ارتفاع بخش انتهایی به 350 تا 400 میکرومتر می‌رسد.این مرحله تا کامل شدن گل 20 تا 25 روز طول می‌کشد و به طور معمول 90 روز بعد از کاشت در بهار، گلدهی آغاز می‌شود. برای تولید گل و سنبله‌های تجاری قابل عرضه به بازار اندازة بخش انتهایی مهم است برای شروع مرحلة بعدی گلدهی، باید از اندازه و بزرگی بخش انتهایی اطمینان داشت.

درجه حرارت، مراحل مختلف توسعه سنبله گل را تحت تأثیر قرار می دهد. کاسوگی و کیمو را 14 مرحله از توسعه جوانه گل را توصیف کردند. مرحله اول تمایز است، مراحل دوم و سوم شامل مراحل تمایز سنبله می‌شود و مراحل 4 تا 14 تشکیل گلپوش و اجزای گل شامل پرچم‌ها، مادگی، تشکیل گرده) هستند. زمانی که جوانة گل ظاهر می‌شود محیط پیاز دارای اندازه خاصی است. و بیشترین لایه‌های غشایی را دارد و بخش‌انتهایی بزرگتر از 600 میکرومتر است. رشد و تمایز بخش انتهایی احتمالاً به فراهم بودن کربوهیدراتهای محلول در فلسها بستگی دارد. به این تتیب است که کیفیت گل و عملکرد آن تحت تأثیر دسترسی به مواد احیا شدن و مناسب بودن مقدار کل قند قرار می‌گیرد.

اثر عوامل خارجی:

1) حرارت:

درجه حرارت انبار، بر تعداد پیازهای برداشت شده و کیفیت گل سنبله اثر دارد، گرچه خیلی از منابع این موضوع را تأیید نمی‌کند درجه حرارت انبار برای نگهداری پیازها به وسیلة پست 5/4 درجه سانتیگراد و با وسیلة راگول و گریسون 12 تا 18 درجه سانتیگراد گزارش شده است. در هند پیازها 8 هفته در هوای آزاد نگهداری می‌شوند و یا 6 هفته در دمای 30 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شوند. در این وضعیت تولید پیاز در اندازة تجاری و گلدهنده تحریک می‌شود. نگهداری پیازها در 30 درجه سانتیگراد و با مدت بیشتر عملکرد سنبله گل را افزایش داد اما کیفیت سنبله و تعداد پیاز کاهش می‌یابد نگهداری در 10 درجه سانتیگراد برای 30 روز عملکرد گلها را بهبود داد، اما نگهداری بیشتر آن باعث کاهش عملکرد پیاز گردید.

برای بیشترین رشد ریشه، درجه حرارت خاک باید بالای 20 درجه سانتیگراد و برای حداکثر تولید پیاز، درجه حرارت هوا باید بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد باشد. مدت زمان کمی بعد از گلدهی باید رشد پیازها محدود شود. از طرف دیگر پیازهای جانبی جدید در مرحله‌ای هستند که می‌خواهند گلدهی را آغاز کنند. اگر محور اصلی تولید، روی تولید گل متمرکز شود، شرایط محیطی باید گرم و مرطوب باشد، یعنی شرایط آب و هوایی معینی در بین دو حد بحرانی گرم و بحرانی سرد برای گیاه است. تولید گل و پیاز، در نهایت با درجه حرارت شب سرد و یخبندان متوقف شده و در این وضعیت تمام بخشهای هوایی می‌میرند. در ژاپن درجه حرارت متوسط برای تشکیل سنبله 4/13 درجه سانتیگراد و برای تشکیل گل 3/19 درجه سانتیگراد است این درجات حرارت با چرخة تولید گل در ایتالیا نیز منطبق است.

2) نور و فتوپریودیسم:

برای تولید پیاز، مریم غده‌ای باید در آفتاب کامل و یا در مناطق کم‌سایه با درجه حرارتهای بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد کاشته شود. البته مریم غدّه‌ای به فتوپریود غیرحساس است، اما هنگامی که در معرض روزهای بلندی در حدود 16 ساعت قرار دارد، رشد رویشی گیاه تحریک و اولین گل سنبله حدوداً 10 روز زودتر ظاهر می‌شود.

- مشکلات اصلی تحقیق:

گل مریم غده‌ای بیش از 400 سال است که کشت می‌شود و مناطق تولید آن در سراسر جهان پراکنده است، اما به طور معمول در مناطق نیم گرمسیری و گرمسیری استقرار دارد. بیشترین تحقیقات، در محیط طبیعی و ازاده بوده است، عناوین تحقیقات جدید شامل موارد زیر است:

1) تشریح عملیات تولید

2) اثر اندازه پیاز، عمق کاشت، تراکم کاشت و زمان کاشت برگلدهی

3) حاصلخیزی و کوددهی

4) آبیاری

5) رشد پیازها

6) به کارگیری تنظیم کننده‌های رشد

7) درجه حرارت مرحلة ذخیرة پیازها

تحقیقات پایه‌ای وجود ندارد. گروهی از محققان تحقیقاتی را روی اثر اسید جیبرلیک و اسید ابسیسیک بر پیاز شروع کرده‌اند. اما هیچ بهره‌برداری و تداومی به آن داده نشد. این نوع تحقیقات می‌تواند برای توسعة شاخصهای بیوشیمیایی استفاده شود که این شاخصها نیز برای تشخیص مراحل مختلف رشد و نمو گل، دوره خواب و ... مورد نیازند. اساس تحقیقات بیوشیمیایی حول محور ذخیرة کربوهیدرات‌ها و کاهش یا عدم کاهش قندها متمرکز است.

(3) تولید پیاز:

- اهداف و روش‌ها:

/ 0 نظر / 55 بازدید