طراحی باغ

استفاده از ماشین آلات در راهروها مشکل و پرهزینه می باشد.

·  کاشت با تراکم بالا باعث کاهش نور و هوای کافی و در نتیجه افزایش بیماریها می گردد.

در مناطق گرمسیری با ریزش باران فراوان دورة نونهالی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مناطق نیمه گرمسیری خشک با میزان آبیاری کم کوتاهتر است. به تعویق انداختن سرعت رشد به منظور شتاب در گلدهی در کشاورزی ارگانیک اجازه داده نمی شود. چند ماه قبل از کاشتن درختان مرکبات پرورش دهندگان ارگانیک می توانند پوشش لگومینوز را ببرند و بعداً با افزودن کمی لاشبرگ به آنها کاشت درختان مرکبات را آغاز کنند. از طریق این روش خاک با مواد ارگانیکی و نیتروژن غنی می شود که هر دوی این مواد فعالیتهای میکروب زدایی خاک را تحریک می کنند. قدم بعدی ایجاد آبیاری و کندن چاله های کاشت می باشد. درختان باید در عمقهای یکسانی کاشته شوند. این کار باعث می شود که ریشة درختان در برابر بیماریها آسیب پذیر نباشند.

مدیریت خاک

ایجاد و حفظ سطح حاصلخیزی خاک هدف اصلی کشاورزی ارگانیک می باشد. سه سؤال مربوط به مدیریت خاک و تبدیل به مدیریت ارگانیک باغات مرکبات وجود دارد.

1- چگونگی بهبود سطح حاصلخیزی خاک

2- چگونگی پوشش خاک و چگونگی کنترل گیاهان نامطلوب

3- چگونگی فراهم کردن مواد غذایی کافی برای خاک و درختان

مدیریت خاک مخصوصاً در مناطق گرمسیری مهم می باشد. تکنیکهای مدیریتی وابسته به خاک برای باغات مرکبات ارگانیک شامل:

·  استفاده از پوششهای گیاهی، افزودن لاشبرگ، روشهای جنگلداری و کشت مخلوط

·  کوددهی و استفاده از کودهای معدنی طبیعی (مانند پودر سنگ، فسفات، سولفات پتاسیم)

·        روشهای مکانیکی برای کنترل علف هرز

این ابزارهای اساسی مدیریت خاک ارگانیک وابسته و تأثیر گذار بر روی سلامت درخت، رشد درخت، محصولات و کیفیت میوه می باشند.

سیستمهای پوشش خاک

در حالیکه محصولات مرکبات سنتی در مناطق گرمسیری در نتیجة استفادة فراوان از علف کشها و کمبود پوشش خاک که باعث فرسایش خاک می گردد رنج می برند، امکان پوشش دائمی خاک در باغهای ارگانیک یک جزء مهم از سیستم می باشد. گیاهان لگومینوز ارگانیک می توانند خیلی سریع به خاکهای ضعیف شده کمک کنند. آنها باعث از بین رفتن علفهای هرز می شوند و به نگهداری نیتروژن در خاک و جلوگیری از فرسایش کمک می کنند.

محصولات پوششی برای بدست آوردن آب با مرکبات رقابت می کنند و این رقابت به ندرت برای مواد غذایی اتفاق می افتد. این رقابت توسط مدیریت مناسب به حداقل می رسد. سیستم ساندویچی و سیستم پوششی دو گونه پوششی خاک می باشند که در پرورش مرکبات ارگانیک استفاده می شود. استفاده از روشهای میان محصولی و جنگلداری برای کشاورزان در سطح کوچک و ادامة حیات کشاورزی  مناسبترین روشها می باشند.

 

کشت مخلوط

برای کشاورزان مزارع کوچک سودمند نمی باشد. کاشت لوبیا، ذرت، آلوئه ورا به عنوان کشت مخلوط مرکبات مناسب می باشد.

سیستم جنگلی

احتمال تولید موفقیت آمیز مرکبات ارگانیک در سیستمهای جنگلی نیز وجود دارد. در سیستم جنگلی درختان مرکبات همراه با دیگر گیاهان (موز، خرما، قهوه، کوکائین، لوبیا، لگومینوز) و دیگر گونه های پوششی خاک ترکیب می شوند. این سیستم تنوع خطرات و هجوم بیماریها را به مقدار زیادی کاهش      می دهد و موجب افزایش کنترل آفات زیستی از طریق پیدایش اجتماعات حشرات و پرندگان که به میزان زیادی در لا به لای درختان و بیشه ها هستند، می شود. البته محصول درختان مرکبات در یک چنین سیستمی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به باغهای سنتی کمتر می شود. همراه با یک سیستم جنگلداری توفیق بازاریابی تنها در صورتی بدست می آید که حداقل یک محصول با کیفیت بالا بتواند پرورش یابد.

تغذیه و بارورسازی درخت

بارورسازی ارگانیک عمدتاً بر اساس بررسی خاک و کودهای ارگانیک تجاری اضافی وارد این سیستم می شود. تجزیه کود و سرعت تجزیه بستگی به نوع خاک و شرایط آب و هوایی دارد. نیتروژن برای رشد رویشی مهم می باشد. قانونهای ارگانیک انتقال سالیانه نیتروژن را محدود می کنند.  Bio-suisse اخیراً اجازة استفاده حداکثر را می دهد. کمبود نیتروژن با رنگ پریدگی برگها نمایان می شود و در هر خاکی باید جداگانه میزان آن ارزیابی شود.

مدیریت آب و آبیاری

دغدغة مهم پرورش دهندگان ارگانیک در مورد آبیاری عبارتند از: به حداقل رساندن استفاده از منابع آبی محدود شده، استفاده از روش آبیاری با کیفیت بالا و به حداقل رساندن اثرهای منفی آبیاری برای خاک. استفاده از ذخیرة آبی کم در کشاورزی ارگانیک نسبت به استفاده از شیوه های تند آبی یا آبیاری تراوشی ارجحتر می باشند بعضی از مزارع مرکبات تجربیات خوبی در مورد آبیاری شیاری داشته اند. آبیاری     قطره ای پربازده می باشد. آبیاری قطره ای حجم کوچکی از خاک را مرطوب می کند و از گسترش ریشه جلوگیری می کند. بنابراین عموماً با بارورکننده های مصنوعی همراه است که در کشت ارگانیک اجازه استفاده از آن داده نمی شود. افزودن کلر به آب آبیاری که موجب کنترل باکتری و جلبک ها می شود در تولید ارگانیک اجازة استفاده از آن داده نمی شود که جایگزین آن اسید فسفریک می تواند باشد. برای همه سیستمهای آبیاری استفادة آبی با کیفیت بالا مهم است. پرورش دهندگان ارگانیک مسؤل جلوگیری از آلودگی میکروبی و شیمیایی محصول توسط آبیاری می باشد. بررسی نظم آب آبیاری برای گواهی ارگانیک اجباری است.

محافظت در برابر سرمازدگی

خسارتهای ناشی از سرمازدگی در بعضی مناطق نیمه گرمسیری یک موضوع مهم می باشد؛ اما هرگز در مناطق گرمسیری چنین مسئله ای وجود ندارد. مؤثرترین روش محافظت درختان در برابر سرمازدگی انتخاب محل مناسب می باشد. روشهای دیگر شامل استفاده از بادشکن و کشت پاک می باشد. کشت پاک به این معنی می باشد که یک سطحی از خاک عاری از گیاهان پوششی باشد. یک خاک عاری از گیاه نسبت به یک سطح با پوشش گیاهی می تواند گرمای بیشتری را در طول روز جذب کند و بیشترین گرما را در طول شب آزاد می کند. و به همین دلیل خاک عاری از گیاه پوششی در کشاورزی ارگانیک مناسب        نمی باشد. یک راه حل دیگر ممکن است استفاده از پوشش  درختان به منظور جلوگیری از دست دادن تابش خورشید (کاشت درختان با ارتفاع زیاد) باشد. بهر حال کشاورزان ارگانیک این روش را بعنوان یک روش موفق اقتصادی برای تولید تجاری بررسی نمی کنند. روشهای حفاظت عملی از سرمازدگی مثل گرم کردن باغ ها، استفاده از ماشینهای باد پرهزینه می باشد و مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند. آبیاری برفکی یا تراوشی برای کشاورزی ارگانیک برای جلوگیری از سرمازدگی روش مناسبی است. آب در موقع تبدیل شدن به یخ مقداری انرژی آزاد می کند این انرژی حاصل از تبلور درجه حرارت قسمتهای درخت را بالای صفر نگه می دارد و مانع از خسارتهای سرمازدگی می شود.

هرس

با رشد درختان شاخه های زیرین و درونی در سایه قرار می گیرند. در درختان مرکبات بیشتر       میوه دهی در محیط بیرون اتفاق می افتد. پرورش دهندگان مرکبات ارگانیک باید توجه ویژه ای به وجود نور کافی و نفوذ هوای کافی به درخت داشته باشند؛ زیرا تهویة مناسب به حفاظت گیاه در برابر آفات و بیماریها کمک می کند. اجازة استفاده از رنگ و محافظت شاخه ها با اندودن با مس در پرورش میوه ارگانیک داده می شود و استفاده از تنظیم کننده های رشد مانند توفوردی و هورمونهای ترکیبی در تولید میوه ارگانیک مجاز نمی باشد.

مدیریت بیماریها و آفات

مدیریت ارگانیک بیماری و آفات استفاده از روشهای کنترل غیرمستقیم را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و روشهای کنترل مستقیم در درجه دوم قرار دارند.

روشهای کنترل مستقیم

1- توسعة گیاهان و حشرات سودمند توسط مدیریت زیستگاهها و طراحی باغ ارگانیک

2- مدیریت خاک

3- هرس کردن

روشهای غیرمستقیم

1- کنترل زیستی

2- روشهای کنترل مکانیکی

3- کنترل آفات و بیماریهای محصولات ارگانیک

مدیریت بیماریهای مرکبات ارگانیک شامل سه مرحله است:

1- استفاده از نهالهای عاری از بیماری به منظور جلوگیری از مشکلات در آینده

2- انتخاب پایه مناسب و مقاوم نسبت به بیماریهای محلی

3- استفاده از قارچ کشهای طبیعی از قبیل مس و سولفور و..

 برای برداشت مرکبات همة میوه ها باید روی درخت برسند. تقریباً همة باغات پرتقال به صورت دستی برداشت می شوند. میوه های بسته بندی شده در کانتینرها بارگیری می شوند و به محل بسته بندی منتقل می شوند.

 

 

 

بررسی مسائل پس از برداشت مرکبات

بیشتر مکانهای بسته بندی کننده روشهای یکسانی را دنبال می کنند. بهرحال شیوه های مشخص بکار رفته در بسته بندی میوه های سنتی نیز برای میوه های ارگانیک استفاده می شود.

Degreening : در میوه های سنتی از اتیلن به منظور پاک کردن کلروفیل موجود روی میوه استفاده       می شود. اجازه استفاده از این شیوه در میوه های ارگانیک داده نمی شود. بسیاری از مصرف کنندگان   میوه های ارگانیک کاهش یکسان رنگ میوه را می پذیرند. اگر مصرف کنندگان آنها را نپذیرند میوه ها نسبت به رنگشان درجه بندی می شوند.

Dumping : میوه های سنتی ممکن است داخل آب ریخته شود که در این آب از کلر و یک قارچ کش به منظور جلوگیری از بیماریهای میوة برداشت شده استفاده می شود. این شیوه در میوه های ارگانیک استفاده نمی شود.

Pre-size : میوه ها به طور دستی طبقه بندی می شوند این کار به خاطر برداشتن آشغالهای میوه و کنار گذاشتن میوه های خراب انجام می شود.

Wash : میوه ها را با پاک کننده های ملایم و اسپری آبی به منظور از بین بردن آلودگیها و حشرات و خاکهای چسبیده به آن می شویند.

Waxing : این عمل بعد از خشک شدن میوه به کار می رود. تنها مومهای carnauba طبیعی برای مرکبات ارگانیک به کار می رود. اجازة استفاده از موم ترکیبی یا مومهایی همرا با قارچ کشها در تولید ارگانیک داده نمی شود.

Selection : میوه ها با دست برای بسته بندی انتخاب می شوند.

Packing : بسته بندی میوه ها در چندین نوع از جعبه های بسته بندی، انجام می شوند. بعضی از قانونهای ارگانیک استفاده از مواد بسته بندی خاصی را ملزم یا ممنوع می کنند.

Storage : میوه ها می توانند به مدت سه ماه و در درجه 4- درجه سانتی گراد در سردخانه نگهداری شوند.

فرآیند آب میوه نیز مراحل خاص خود را دارد.

/ 0 نظر / 148 بازدید