کاشت داشت برداشت سیب

اماموطن اصلی سیب حوالی خزر،قفقاز،ترکمنستان وناحیه ای ازشوروی سابق است.

درخت سیب استعدادمقاومت به شرایط آب وهوایی راداردومی توانداز41درجه سانتی گرادزیر صفرتادماهای گرمسیری راتحمل نماید.

سیب اززمان های بسیارقدیم درایران کشت می شده استامافقط طی 40 سال اخیر باورودارقام جدیداروپایی به صورت تجاری کشت ومحصول آن به بازارعرضه شده است.

امروزه90 درصدتولید ایالات متحده راسیزده رقم تشکیل می دهدکه ازآن سه رقم بیش ازدو سوم تولیدراتشکیل می دهد.

بعضی ازارقام در70 روز می رسندبرخی دیگر 180روزیابیش ترلازم دارندتابرسند،بعضی خیلی مقاوم هستند برخی دیگرنسبتأحساس می باشند،بعضی دارای نیازسرمایی طولانی هستند برخی دیگریک دوره کوتاه نیاز دارند.چنین تنوع ژنتیکی ،عمومیت دادن درمواردنیازهای آب وهوایی ویژه سیب رامشکل می سازد.

اندازه درخت نقش کلیدی رادرمدیریت باغ بر عهده دارد.به نظر می رسددرختان پاکوتاه دارای مزایای فراوانی هستندزیرانفوذنوربه داخل درختان پاکوتاه بهتر انجام می شودکه این امرازنظرفتوسنتزمناسب بوده ونهایتأمیوه بیش تروبا کیفیت بهتر تولیدمی شود.دردرختان پاکوتاه محلول پاشی نیزبهترصورت می گیرد.زیرامحلول پاشی مجموعه درخت رابه راحتی پوشش می دهدبه طوری که میزان مصرف موادشیمیایی نیزکاهش می یابد.

عملیات برداشتمیوه دردرختان پاکوتاه راحتترانجام می گیرد ازاین رواین گونه باغ داری با عملیات فشرده مدیریتی کاراتر رابرای باغ داران فراهم می آورد به این علت ازمدت ها قبل درختان پاکوتاه با استقبال فراوان مواجه شدند.

محاسن استفاده ازدرختان پاکوتاه:

1هزینه هرس کاهش می یابد

2-هزینه مکانیزاسیون کاهش می یابد

3-هزینه برداشت تانصف کاهش می یابد

4-درختان خیلی زودبه محصول می نشینند

5-سال آوری وتناوب باردهی کمتر می شود

معایب استفاده ازدرختان پاکوتاه:

-1انتقال امراض ویروسی مانند موزاییک سیب وحساسیت به نماتد وپوسیدگی یقه وپاجوش افزایش می یابد.

-2به علت عملکردزیادعمراقتصادی درختان کاهش می یابد.

پایه های سیب:

منشأ:

تاریخچه پیدایش سیب وبشرتقریبأبه هم وابسته می باشد. آسیای صغیررانه تنهامرکزتنوع ژنتیکی بسیب بلکه مهدتمدن بشرمی دانند.

جنس Malusیک جنس متنوع است وشناسایی گونه هادرداخل آن مشکل می باشد.

بشربیش ازچندین هزار سال ارقام سیب راجمع آوری،جابه جا،دورگه گیری وانتخاب کرده است برای این که سیب معمولی به صورت یک گونه ی طبیعی تکامل نیافته است بلکه شامل ژرم پلاسم های از نتاج ارقام وحشی بسیاری است. انگیزه اصلی که باعث شدبشربه سیب علاقه مند شود این بود که آن رانخست برای خودبه عنوان منبع غذایی می دانست اما بعدأآن رابه عنوان یک گیاه زینتی مورد توجه قرارداد.

نخستین یادداشت هادرمورددرختان پاکوتاه سیب به سه قرن قبل ازمیلاد،به دونفرازدانشجویان ارسطو برمی گردد.

کشت گیاهان پاکوتاه درژاپن تحت عنوان بون سای اخیرأتوسعه پیداکرده است.باشروع قرن پانزدهم تکنیک پیوند توسعه یافت واستفاده ازپایه هاامکان پذیرشد.باغبانان اروپایی ارقام سیب پاکوتاه انتخابی رابه عنوان پایه برای تربیت در ختان به بسیاری اشکال ماهرانه مثل هرمی،پهن داربستی،پهن افقی استفاده می کردند.

تاریخ نشان می دهد که نخستین پایه های پاکوتاه کننده سیب شامل دودسته بودند:

دسته اول به عنوان پارادیس فرانسوی خیلی پاکوتاه کننده

دسته دوم به عنوان پارادیس انگلیسی (دوسین)کم ترپاکوتاه کننده

کارهای تحقیقاتی درایستگاه ایست مالینگ درانگلستان درسال1912باجمع آوری پایه های تحت عنوان پارادیس ودوسین ازاطراف دنیا جهت تعیین هویت وشناسایی آن هاشروع شد.

سری های مرتون ایمیونMI778وMI793دردهه1930معرفی شدندوبه دنبال آنهاسری های مالینگ مرتون(MM )مثلMM115وMM101درسال 1952به بازارعرضه شدند.مقاومت پایه های فوق الذکر به شته مومی ازوالدشان یعنی نورسرن اسپای به آن هامنتقل شده است.

درایالات متحده ازنظرتاریخی تولیداولیه محصول سیب ازدرختان بذری بودکه این هاازاروپابه آنجاوارد شده بودند.بعدأارقام مناسب برروی پایه های بذری پیوندشدندوازگونه های مالوس آمریکای شمالی کم تراستفاده می شد چون میوه خیلی نامرغوبی تولید می کردند.پایه های پاکوتاه کننده ظاهرأدراوایل دهه ی1800ازاروپابه ایالات متحده واردشداماعلاقه مندی متخصصین باغبانی به استفاده ازپایه های پاکوتاه کننده کم تر بودبه استثنای مواردی که ازآنهابه عنوان گیاهان زینتی درحاشیه باغ ها وباغچه های خانگی استفاده می کردند.

 

برنامه های اصلاحی پایه :

سیب های که امروزه کشت می شونددرختان مرکبی اند که شامل پایه وپیوندک هستنداما گاهی شامل یک پایه ،میان پایه وپیوندک می باشند .جهت اصلاح یک واریته خوب متخصصین اصلاح نباتات به پایه هایی نیاز دارند وبنابراین یکی ازاهداف متخصصین اصلاح نباتات دراصلاح سیب تولید پایه هایی با پتانسیل لازم رشدخوب ودارای قدرت تکثیردرشرایط عاری ازویروس است .به منظوراستفاده از مزایای پایه ها کلونی سیب باید خصوصیات ویژه آنهاکاملأشناخته شوند .صفات مهمی نظیرکنترل رشد،تحمل متغیرخاک وآب وهوا،مقاومت به آفات وبیماری ها،زودرسی وراندمان محصول واستقرار درخاک وآسانی تکثیردرهنگام انتخاب پایه موردتوجه قرار می گیرد.

 

موارد استفاده از پایه:

برای استفاده از پایه ها وکلون های جدید در نواحی مختلف قبل از عمومی شدن آن ها بایستی آزمایش های صورت گیرد.با پایه های موجود در برخی ازنواحی پرورش سیب نارضایتی های مشاهده شده است.به نظر می رسد که هرپایه ای با آب وهواوبافت مخصوصی از خاک ناسازگار بوده ویا به بیماری وحشراتی که بالقوه بسیار مضرند از خود حساسیت نشان می دهد.

در سراسر دنیا بیش تر ومعمول ترین پایه مورد استفاده برای سیب پایه های بذری هستند.

در آمریکای شمالی بیش ترین پایه های کلونی سیب مورد استفاده M-26 وMM-106 ،M-7،M-111وبه مقدار کمتر M-9،میان پایه های M-9وچندین پایه دیگر می باشد.

در آمریکای جنوبی اکثر درختان بر روی پایهMI-793وتعدادکمتر

برروی MM-106یاMM-111قراردارند.

 

سازگای پایه ها:

1-خاک:

1-1)عمق خاک:

عمومأاین موضوع حقیقت دارد که درختان بزرگ نسبت به درختان پاکوتاه سیستم ریشه ای طویل تری دارند با این وجود این تعبیر اشتباه نیز وجود دارد که بیان می کند پایه های پاکوتاه کننده سیب مثل M-9ریشه های سطحی دارند و اکثر پایه های قوی ریشه های عمیق دارند. کوکر[1]نشان داده است که برخی از پایه ها قوی ریشه های نسبتأسطحی دارند.پایه M-9به عنوان پایه پا کوتاه کننده درعمق120سانتی متری خاک نسبت بهM-1ریشه های بیش ترومتراکم تری تولید می کند.بنابراین به نظر می رسد که عمق ریشه دهی به مقدار زیاد به نوع خاک ومشخصات ژنتکی پایه بستگی دارد.که نمی توان از روی اندازه درختانی که بر روی این پایه ها هستند آن ها را طبقه بندی نمود.عمق ریشه دهی پایه های سیب به سهولت توسط زهکشی ناقص خاک ،وجود لایه های متراکم یا بالا بودن سطح آب زیرزمینی مشخص کرد.

 

1-2)دمای خاک :

اگرچه سیستم ریشه ی درختان سیب به خواب نمی روند ولی وقتی دمای خاک به1-4درجه رسیدرشدفقط درحداقل میزان آن انجام می گیرد.عمومأمعتقداند که رشدفعال ریشه زمانی شروع میشودکه دمای خاک به 7درجه سانتی گرادبرسد.دمای بالای 28درجه خاک ممکن است رشددرختان را بر روی اکثر پایه ها محدود کند.

در شرایط کنترل شده محققان متعددنشان داده اند که M-7،M-16،M-25وMM-109وپایه های بذری به دمای بالای خاک نسبتأمقاوم هستند ولی پایه هایM-1،M-2،M-9وm-104در دمای بالای 25درجه وبالاترازآن کارایی ضعیفی دارند.این نتایج به دست آمده با عملکرد باغ های سیب در آب وهوای گرم که در آنجاپایه هایM-1،M-2وM-9عمرکوتاه تری دارد مطابقت داردپایه هایی مثل M-7وپایه های بذری به دامنه وسیعی ازمناطق پرورش درختان میوه سازگار می باشند.

 

1-3)رطوبت خاک :

اگرچه بسیاری ازخاک ها بازهکشی ناقص ،موادآلی وموادغذایی زیادی دارند ،ولی درختان بر روی بیش تر پایه ها رد این نوع خاک ها به طور ضعیفی رشد می کنند .

آزمایشات مزرعه ای نشان داده است که به نظر می رسد درختان بر روی پایه های M-26،MM-106عملأبه شرایط زهکشی ناقص حساس می باشند واگر درختان در این نوع خاک ها بر روی این پایه هاپیوند شده باشند حتمأمشکلات بعدی بروز خواهد کرد.

در مطالات سازگاری پایه های مختلف به کنترل شده رم[2]نتیجه گرفت که وقتی پایه های بذری با پایه های کلونی M-7،M-26،M-106وMM-111مقایسه شونددرجات سازگاری متفاوتی را از خود نشان می دهند.به طوری کهM-7وm-26بیش ترین مقاومت را در جریان فصل رویشی و پایه هایM-111کمترین مقاومت وبیشترین درختان مرده راازخودنشان می دهد.جالب توجه استکه پایه MM-111که کمترین مقاومت را به شرایط غرقابی دارد ولی گزارش شده است که مقاومترین پایه برای شرایط خشکی محسوب می شود ودرمناطق خشک می توان ازآن به عنوان پایه کلونی استفاده نمود.درحالیکه M-9،M-26پایه های غیر مقاوم به خشکی تعیین شده اند.

پایه MM-111به علت داشتن ریشه های مویین فوق العاده زیاد می توانند رطوبت راازخاک کاملأجذب کنند.

ارقام سیب برروی پایه MM-111درشرایط تابستان خشک بیش ترازهمان ارقام سیب برروی پایهM-2زنده ماندنداماکمبود اکسیژندریک محیط آبگرفته باعث میشوددرسیستم ریشه مویین کاهش تنفسی سریع تراتفاق بیافتد.

 

1-4)بافت خاک:

راجرز[3]وویویان[4]کندن درختان اززمین ومطالعه آنها نشان دادند که عمق ریشه دهی درختان ازخاک های شنی به خاک های لومی رسیبه ترتیب افزایش می یابد.درخاک های شنی ولومی سیستم ریشه دارای همان شکل عمومی (ریشه های اصلی سطحی با ریشه های مویین نفوذکننده)می باشددرحالی که درخاک های رسی بیش ترریشه ها به سمت پایین وخاک تحت الارض رشدمی کنند.

2-آب وهوا:

2-1

/ 0 نظر / 122 بازدید